Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 08 2017

4369 3add
Reposted byGunToRun GunToRun
4351 03a1 500

April 05 2017

4850 94b9 500
Reposted fromenyopax enyopax viainsanedreamer insanedreamer
7865 86c5

greatgdean:

Alma Rubens…silent film star

Reposted fromLittleJack LittleJack viainsanedreamer insanedreamer
4237 087a 500
Reposted from009 009 viainsanedreamer insanedreamer
2921 0265 500

ahoradote:

Sherilyn Fenn as  Audrey Horne  in Twin Peaks

Reposted fromLittleJack LittleJack viacorazon corazon
2093 6bec
Reposted fromkrzysk krzysk
1150 f259 500
Reposted fromkrzysk krzysk

April 01 2017

3478 29bb 500
Reposted fromjabberokkie jabberokkie viairmelin irmelin

March 30 2017

3060 71b2 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viazakazane zakazane
Kto walczy z potworami, powinien się strzec, by walka nie uczyniła go jednym z nich. Bo kiedy długo patrzysz w otchłań, otchłań zaczyna patrzeć w ciebie.

F. W. Nietzsche

March 25 2017

2533 8638
Reposted fromverronique verronique viainsanedreamer insanedreamer
Nikomu nie jest dobrze o czwartej nad ranem (…) i niech przyjdzie piąta, o ile mamy dalej żyć.
— Wisława Szymborska
1143 7476 500

roserosette:

L'Anticristo, 1974, Alberto de Martino

Reposted fromLittleJack LittleJack viainsanedreamer insanedreamer
1055 62a4 500
Na tym jednym zdjęciu widać 10 000 galaktyk, każda zawiera kilkaset miliardów gwiazd
Reposted fromtelewizja telewizja viano-longer-kore no-longer-kore
8304 9c07 500
modus operandi
7596 8a5d
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl