Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2015

Wkrótce wynajdą mikroskop tak potężny, że zaczną odkrywać, że życie jest puste.
— Jack Kerouac, Trochę Dharmy.
Reposted frompeper peper viasupersymmetry supersymmetry

May 25 2015

Reposted frommarfi marfi vialentilka lentilka

May 22 2015

2098 03fe 500
Reposted frombadgal badgal viaMrsDarkness MrsDarkness

May 18 2015

4862 8c97

May 15 2015

1613 d716 500
Reposted fromWitchlette Witchlette viaPitufa Pitufa

May 13 2015

2176 21a3 500
Ona jest jak morze. I kiedy bywałem czasem w kłopotach, kiedy piłem za dużo albo kiedy robiłem komuś krzywdę, to szedłem potem do niej i byłem z nią i znów czułem się jak ktoś, kto wyszedł z czystej wody. I to tylko było dla mnie ważne…
— Marek Hłasko
Reposted bybigevilgrin00 bigevilgrin00
5797 c026
5862 259a 500
5259 6547 500

May 07 2015

1887 9093 500
Reposted fromlostness lostness viaburdel burdel
3234 e3fb 500

babinus:

Des Hauts.. & des Bas… 

8160 7328
Reposted fromlostness lostness viainsanedreamer insanedreamer
3580 0524 500

Wilhelm Kotarbiński, Dream

9363 6224 500

thirdorgan:

Dubravka Babić (Croatia, 1951)

etching 12 x 17 cm 1989

8872 c1fa
8798 e1d7 500

tremendousandsonorouswords:

Karl Brjullov, The Last Day of Pompeii (detail), 1830-1833

April 12 2015

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl