Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2017

5479 2df7 500

April 13 2017

9350 b70b 500
Reposted bytoffifeeGunToRunfromthebeginningpureevilottakwalkthemoon
9155 5bc4 500
1761 3928 500

 Molly Nilsson
Reposted fromiblameyou iblameyou viatoffifee toffifee
Nocą myśli mają niep­rzy­jem­ny zwyczaj zry­wania się ze smyczy.. 
— Stephen King
1399 acb9
Reposted fromposzum poszum viakociola kociola

April 11 2017

0352 e255 500
0203 d7b4
Reposted bytoffifee toffifee
0103 e7a6
Reposted bybullet00flamingo
9243 7ad4 500
Reposted fromkrzysk krzysk
3793 4931 500
Reposted fromkrzysk krzysk
Najważniejszym nawykiem (…), jaki trzeba zdobyć w ciągu życia, jest pogodzenie się ze zmiennością wszystkiego. W życiu tylko zmienność się liczy, ma sens. Nic nie jest nam dane na dłużej, wciąż się dźwigamy i upadamy, wciąż się witamy i żegnamy, i jeżeli tego wszystkiego nie można przy sobie zatrzymać, należy zdobyć przynajmniej umiejętność niebuntowania się przeciw nietrwałości, zmienności.
— Mariusz Szczygieł
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaczekoladowysen czekoladowysen

April 08 2017

4404 e0d9
Reposted byworthit worthit
4369 3add
Reposted byGunToRun GunToRun
4351 03a1 500

April 05 2017

4850 94b9 500
Reposted fromenyopax enyopax viainsanedreamer insanedreamer
7865 86c5

greatgdean:

Alma Rubens…silent film star

Reposted fromLittleJack LittleJack viainsanedreamer insanedreamer
4237 087a 500
Reposted from009 009 viainsanedreamer insanedreamer
2921 0265 500

ahoradote:

Sherilyn Fenn as  Audrey Horne  in Twin Peaks

Reposted fromLittleJack LittleJack viacorazon corazon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl