Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

2533 8638
Reposted fromverronique verronique viainsanedreamer insanedreamer
Nikomu nie jest dobrze o czwartej nad ranem (…) i niech przyjdzie piąta, o ile mamy dalej żyć.
— Wisława Szymborska
1143 7476 500

roserosette:

L'Anticristo, 1974, Alberto de Martino

Reposted fromLittleJack LittleJack viainsanedreamer insanedreamer
1055 62a4 500
Na tym jednym zdjęciu widać 10 000 galaktyk, każda zawiera kilkaset miliardów gwiazd
Reposted fromtelewizja telewizja viano-longer-kore no-longer-kore
8304 9c07 500
modus operandi
7596 8a5d

March 14 2017

6935 6d5b
Reposted bypesymistapartyhardorgtfosthwentwrongoskusshitsurischwarzerwolfzakazanealwaysleavetbtfheadsbangbangazazelzakazanechudazupapkz451
6877 5145
Reposted bygregorczykm gregorczykm
4577 0775 500
This world is only gonna break your heart
4486 4719
Reposted byworst-caseemtezmazupegoszkopodkrawatemDaisyLoveStoneColdSoberusynlig
4434 4884
Na seksapil składa się w połowie to, co kobieta ma, a w połowie to, co inni myślą, że ma. Nic nie czyni jej piękniejszą, niż wiara we własną urodę.
— Sophia Loren
Reposted fromflorentyna florentyna viacorazon corazon
4515 1445

gabbigolightly:

Reading, 1986 by Guy Le Baube

0886 360c 500

nemfrog:

“Example of tension in a falling cat.” The renaissance of the Greek ideal. 1922. 

Reposted fromLittleJack LittleJack viazakazane zakazane
Chcę z Tobą robić wszystko. Przez całe życie.
— Francis Scott Fitzgerald
2153 a09d 500
Reposted fromdrozdzi drozdzi viairmelin irmelin
4238 257f
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl